Biblioteka Główna

Dorobek naukowy pracowników

Baza Dorobek naukowy pracowników
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu

Zawartość

Baza Dorobek naukowy pracowników dokumentuje dorobek piśmienniczy całego zespołu osobowego Uczelni. Baza zawiera opisy bibliograficzne publikacji naukowych, popularnonaukowych, dydaktycznych oraz rozpraw doktorskich i habilitacyjnych obronionych, napisanych pod kierunkiem promotorów lub recenzowane przez pracowników UTH Radom (WSI, Politechniki Radomskiej). Bibliografia dokumentuje wydawnictwa samoistne: monografie, podręczniki, skrypty, prace naukowo-badawcze oraz niesamoistne: artykuły, recenzje, referaty (bądź ich streszczenia) ze zjazdów i konferencji naukowych, rozdziały w książkach.

Język bazy

Tytuły prac podawane są w języku oryginału z wyjątkiem prac pisanych cyrylicą (te tytuły są transliterowane).

Opracowanie

Bibliografia opracowywana jest przez pracowników Biblioteki Głównej UTH w Radomiu w systemie bibliotecznym PROLIB. Publikacje rejestrowane są z autopsji w oparciu o materiały znajdujące się w księgozbiorze Biblioteki, a także na podstawie bibliograficznych baz danych oraz wykazów publikacji znajdujących się na stronach wydziałów UTH Radom.

Aktualizacja

Baza jest aktualizowana na bieżąco.

Biblioteka Główna, zdając sobie sprawę z niekompletności bazy, zwraca się z uprzejmą prośbą do Pracowników Uczelni o przekazywanie informacji na temat ich dorobku do Biblioteki Głównej UTH Radom: ul. Chrobrego 33, pok.127, tel. +48 48 361 79 11,  email: p.czerski@uthrad.pl