Biblioteka Główna

Dzieje Biblioteki Głównej UTH, związane są z historią Uczelni i etapami jej rozwoju, a początki jej działalności sięgają 1950 r., choć uroczyste otwarcie Biblioteki wówczas Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej nastąpiło dopiero w 1966 r. Biblioteka stanowi świadectwo faktycznych działań władz uczelni na rzecz tworzenia optymalnych warunków do nauki i pracy naukowej i wraz ze środowiskiem podlega permanentnym zmianom. Misją biblioteki jest satysfakcja użytkownika oraz zaspokojenie jego obecnych i przyszłych potrzeb. Biblioteka wspiera proces dydaktyczny i badania naukowe prowadzone we własnej uczelni oraz środowisku naukowym miasta, oferując najlepszej jakości usługi informacyjne w oparciu o odpowiednio przygotowaną kolekcję własną oraz zasoby zewnętrzne. Zapewniając dostęp do wyselekcjonowanych źródeł wiedzy, kształci w zakresie wyszukiwania informacji. Powszechny dostęp do zasobów wiedzy oraz umiejętność krytycznej oceny materiałów informacyjnych ma pomóc użytkownikom aktywnie i twórczo uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym. Biblioteka Główna UTH Radom będąc przedmiotem ocen wielokrotnie udowadniała swoją przydatność i wartość dla Uczelni. Jest bowiem wysoko oceniana przez Państwowe Komisje Akredytacyjne jako” ośrodek pracy o najwyższych standardach światowych…”, osiąga bardzo dobre miejsca w rankingach „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”. W 2008 roku została Liderem Regionu w dziedzinie Edukacja – Sektor Publiczny.

Na działalność biblioteki wywierają duży wpływ nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne. Komputeryzacja objęła wszystkie czynności bibliotekarskie: gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów oraz informację naukową. Nowoczesny komputerowy system zabezpiecza książki i czasopisma przed kradzieżą. Biblioteka umożliwia bezpłatny dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki oraz dostęp do:

  • cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej ACADEMICA, która udostępnia zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej, w tym współczesne książki i czasopisma
  • systemu informacji prawnej LEX OMEGA – profesjonalnej platformy dla prawników, która zapewnia dostęp do kompletnej, aktualizowanej bazy prawa, orzecznictwa i piśmiennictwa prawniczego.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego jest jedną z najbardziej nowoczesnych bibliotek naukowych w Polsce. Posiada 110 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu i komputerowych baz danych. Do dyspozycji czytelników jest 265 miejsc w czytelniach. Jako pierwsza w Polsce uruchomiła Elektroniczny Punkt Informacji Normalizacyjnej oraz Elektroniczny Punkt Informacji Patentowej. Wyposażona jest w stanowisko multimedialne, podłączone do telewizji cyfrowej.

Zakres tematyczny księgozbioru gromadzonego przez Bibliotekę Główną jest zgodny z tematyką prowadzonych w Uczelni badań i kierunków studiów. Podstawowe rodzaje zbiorów to: książki (drukowane i elektroniczne), czasopisma (drukowane i elektroniczne), zbiory specjalne (normy, opisy patentowe, literatura techniczno-handlowa, prace naukowo-badawcze oraz rozprawy doktorskie, których obrona odbyła się w Politechnice Radomskiej i obecnym UTH). W Bibliotece zgromadzono ponad 170.000 woluminów książek, 50.000 zbiorów specjalnych i 1300 tytułów czasopism, w tym w prenumeracie na 2019 rok 203 tytułów czasopism tradycyjnych. Źródłem informacji o księgozbiorze jest katalog komputerowy. Sposób korzystania ze zbiorów określa Regulamin Biblioteki.