Biblioteka Główna

Baza Wiedzy

Wejście do

BAZY WIEDZY

O Bazie Wiedzy

Baza Wiedzy Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego jest miejscem ewidencji, archiwizacji i upowszechniania dorobku naukowego i dydaktycznego pracowników oraz doktorantów URad. Została wdrożona Zarządzeniem Rektora R 35/2022. Jednostką odpowiedzialną za administrowanie i funkcjonowanie Bazy Wiedzy jest Biblioteka Uniwersytecka URad.

Baza Wiedzy gromadzi informacje o artykułach, monografiach, rozdziałach z monografii, materiałach pokonferencyjnych i innych osiągnięciach pracowników i doktorantów URad.. Program prezentuje indywidualne profile naukowe pracowników, gdzie oprócz publikacji widoczna jest aktywność zawodowa, cytowania publikacji z baz Web of Science, Scopus, Google Scholar oraz Indeks Hirscha. Platforma ma wbudowany mechanizm formalnej oceny publikacji naukowych. Punktacja nadawana jest automatycznie zgodnie z obowiązującymi aktualnymi rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji i Nauki. Baza Wiedzy daje również możliwość sporządzania różnego rodzaju raportów i sprawozdań zarówno poszczególnych pracowników, jak również jednostek organizacyjnych Uczelni. Zapewnia funkcjonalność wspomagającą pracę władz Uczelni oraz pracowników naukowych.

Koncepcja i projekt techniczny Bazy Wiedzy opracowane zostały przez zespół Politechniki Warszawskiej w ramach projektu SYNAT. System funkcjonuje w oparciu o oprogramowanie Omega-PSIR. Jest to rozwiązanie łączące system typu Current Research Information System (CRIS) i repozytorium instytucjonalne. Dzięki temu jest systemem wspomagającym zarządzanie nauką, sprawozdawczość (PBN, POL-on), upowszechnienie dorobku w kraju i na świecie.

Do Bazy Wiedzy zostały zaimportowane gromadzone w bazie bibliograficznej ROSA dane publikacji, które złożyły się na dorobek naukowy Uczelni w latach 1950-2016. Informacje o publikacjach pracowników za lata 2017-2021 zostały pobrane z Polskiej Bibliografii Naukowej, natomiast dane z 2022 wprowadzane są na bieżąco. W najbliższym czasie planowane są prace związane z uzupełnianiem w Bazie Wiedzy informacji dotyczących patentów, projektów oraz wdrożeń.

Pracownicy i doktoranci zobowiązani są do przekazywania do Redakcji Bazy Wiedzy informacji o swoich publikacjach nie później niż w terminie 30 dni od dnia ukazania się publikacji, uzyskania osiągnięcia, zakończenia wydarzenia drogą mailową na adres: dorobek@uthrad.pl

Szczegółowe wytyczne oraz informacje związane ze zgłaszaniem swojego dorobku znajdą Państwo na stronie Bazy Wiedzy w zakładce DLA AUTORÓW.

Jednocześnie informujemy, że ze względu na konwertowanie rożnych formatów danych podczas procesu wdrażania opisy bibliograficzne publikacji mogą zawierać nieścisłości. Uprzejmie prosimy o sprawdzenie poprawności i kompletności danych o własnym dorobku oraz danych widocznych w profilu autora. Wszelkie uwagi dotyczące zawartości Bazy Wiedzy należy zgłaszać na adres : dorobek@uthrad.pl lub telefonicznie:

  • 48 361 79 17 (Agnieszka Węglicka)
  • 48 361 79 11  (Piotr Czerski)