Biblioteka Główna

Bazy danych / E-źródła

Zapraszamy wszystkich Czytelników do korzystania z bibliograficznych, abstraktowych i pełnotekstowych baz danych.
W poniższej tabeli prezentujemy licencjonowane i ogólnodostępne bazy danych w układzie alfabetycznym.


W ramach krajowej licencji akademickiej dla pracowników i studentów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu dostępne są bazy licencjonowane : poprzez program Wirtualna Biblioteka Nauki realizowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz sfinansowany przez uczelnię System Informacji Prawnej Lex Omega.

Informator ICM

Korzystanie z serwisów licencyjnych jest możliwe ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej UTH Radom na podstawie autoryzowanych numerów IP i dozwolone wyłącznie w celach edukacyjnych, naukowych i dydaktycznych, niekomercyjnych.

Wszyscy użytkownicy korzystający z pełnotekstowych baz danych czasopism i książek są zobowiązani przestrzegać warunków licencji. Programowe systematyczne kopiowanie nadmiernych ilości treści np. całych woluminów czasopism czy książek jest ZABRONIONE. Nieprzestrzeganie powyższego zagraża odcięciem dostępu całej uczelni i innymi sankcjami.

Nazwa bazy Informacje o bazie Dostępność
aleBANK
umożliwia dostęp do czasopism: BANK: miesięcznik finansowy, Europejski Doradca Samorządowy, Finansowanie Nieruchomości, Nowoczesne Zarządzanie Biznesem / Kurier Finansowy, Nowoczesny Bank Spółdzielczy, wymaga indywidualnej rejestracji czytelników.
dostęp z sieci UTH
Aprobaty i Rekomendacje Techniczne
Baza zawiera informacje o aprobatach technicznych Instytutu Techniki Budowlanej i innych jednostek aprobujących. Baza rejestruje wszystkie dokumenty aprobacyjne wydawane przez ITB od 1973 r. Dostęp pełnotekstowy do wybranych aprobat.
wolny dostęp
Arianta
Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne - baza zawiera informacje oraz linki do prawie 4 tys. tytułów polskich czasopism elektronicznych. Są to zarówno czasopisma dostępne w pełnych tekstach, jak również te, które oferują na swych stronach WWW jedynie spisy treści lub/i abstrakty.
wolny dostęp
Bazy danych BHP online
Bibliograficzna baza danych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
wolny dostęp
Bazy danych Biblioteki Sejmowej
Katalog Główny Biblioteki Sejmu i katalogi wydawnictw ciągłych, artykułów z wybranych czasopism, nagrań z audycji i wywiadów telewizyjnych, nagrań z posiedzeń Sejmu RP. Bibliograficzna, częściowo pełnotekstowa.
wolny dostęp
Baza Orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
Zawiera wyroki oraz inne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wraz z uzasadnieniami.
wolny dostęp
BazEkon
Bibliograficzno-abstraktowa baza danych z zakresu ekonomii i gospodarki, opracowywana i aktualizowana na bieżąco przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W bazie znajdują się opisy bibliograficzne artykułów z 400 tytułów polskich czasopism naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych, również pozarządowych, wydawanych w języku polskim i angielskim.
wolny dostęp
BazHum
Pełnotekstowa baza polskich czasopism naukowych z nauk humanistycznych i społecznych.
wolny dostęp
BazTech
Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech jest bibliograficzno-abstraktową bazą danych rejestrującą od 1998 r. artykuły z 645 polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska. BazTech rozwija się w kierunku pełnotekstowej bazy cytowań. Do opisów artykułów dodawane są bibliografie załącznikowe (od 2006 r.), a na podstawie odrębnych umów z wydawcami rekordy uzupełniane są o pełne teksty artykułów. Tymi działaniami baza wpisuje się w ruch otwartej nauki.
Celem tworzenia bazy jest:
 • dostarczenie kompletnego i bezpłatnego źródła informacji o publikacjach w polskich czasopismach z zakresu szeroko pojętych zagadnień nauk technicznych,
 • promocja dorobku polskiej myśli naukowej i technicznej,
 • wspieranie ruchu otwartej nauki poprzez udostępnianie pełnych tekstów publikacji rejestrowanych w bazie,
 • wspomaganie wypożyczeń międzybibliotecznych.
BazTech jest jednym z zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki i Biblioteki Nauki . Metadane są indeksowane przez Google Scholar, Google i WorldWideScience.org.
Baza BazTech została dodana do wyszukiwarki naukowej EBSCO Discovery.
wolny dostęp
BazTOL
Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych" to dziedzinowy przewodnik po zamieszczonych w Internecie polskich zasobach naukowych o kontrolowanej jakości, związanych tematycznie z naukami technicznymi. Dedykowany jest: pracownikom naukowym i naukowo-dydaktycznym oraz dydaktycznym, nauczycielom, członkom zespołów badawczych, projektowych i wdrożeniowych, studentom i doktorantom, bibliotekarzom.
wolny dostęp
Bazy statystyczne GUS
Portal informacyjny Głównego Urzędu Statystycznego.
wolny dostęp
BIBE Baza Informacji o Badaniach Edukacyjnych
Zawiera istotne doniesienia naukowe z polskich badań edukacyjnych prowadzonych w latach 1989-2015, dostarcza szczegółowych informacji na temat: dydaktyk przedmiotowych, pedagogiki, psychologii, socjologii, ekonomii, nauk politycznych i in.
wolny dostęp
CEJSH
Baza zawiera streszczenia napisane w języku angielskim artykułów i recenzji publikowanych, w językach narodowych, w czasopismach naukowych poświęconych dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych w Czechach, na Węgrzech, w Polsce, na Słowacji oraz w Bośni i Hercegowinie, Estonii, Łotwie, Litwie, Serbii, Słowenii i Ukrainie.
wolny dostęp
Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
Pełnotekstowa baza orzeczeń Sądów Administracyjnych.
wolny dostęp
ChemSpider
Baza o związkach chemicznych. Opisy i struktury związków chemicznych uzupełnione są m.in. danymi bibliograficznymi (z linkami do pełnych tekstów) i informacją patentową.
wolny dostęp
ClinicalKey
nowej generacji medyczna platforma, która ułatwia studentom naukę i zamianę informacji w wiedzę. Na platformie jest dostęp do: ponad 220 podręczników wydawnictwa Elsevier w języku angielskim, ponad 85 000 obrazów z możliwością pobrania i wstawienia do prezentacji, ponad 850 filmów video, ponad 1500 streszczeń opisujących złożone jednostki chorobowe..
Licencyjna, dostęp w sieci UTH
Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA
Projekt Biblioteki Narodowej, którego celem jest umożliwienie czytelnikom kontaktu z książkami, czasopismami i innymi typami dokumentów, które składają się na obraz polskiej kultury, a które ze względu na ich wartość, nie są udostępniane publicznie.
wolny dostęp
Czytelnia Czasopism PAN
Pełne treści czasopism wydawanych lub współwydawanych przez komitety i oddziały PAN, a także wydawanych przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN. Przegląd tytułów czasopism wg dziedzin : nauki humanistyczne i społeczne, nauki biologiczne i rolnicze, nauki ścisłe i nauki o Ziemi, nauki techniczne, nauki medyczne, popularnonaukowe
wolny dostęp
Dimensions
Dimensions zawiera rekordy bibliograficzne i abstrakty z ponad 100 milionów publikacji (w tym odnośniki do pełnych tekstów w przypadku publikacji Open Access), ponad 4 miliardy cytowań, informacje o ponad 1,5 miliona zestawów danych, 5 milionach grantów, ponad 50 milionach patentów i blisko 600 tysiącach badań klinicznych. W ramach darmowej wersji dostępne są rekordy publikacji i zestawy danych. Pozostałe elementy wymagają wykupienia subskrypcji.
wolny dostęp
DOAB
Katalog zawierający informacje o recenzowanych książkach naukowych umieszczanych przez wydawców w otwartym dostępie. Wszystkie teksty są udostępniane na otwartych licencjach Creative Commons. Obecnie można korzystać z ponad 2300 tytułów opublikowanych przez 78 wydawców.
wolny dostęp
EBSCOhost
Pakiet 14 multidyscyplinarnych pełnotekstowych i bibliograficzno-abstraktowych baz danych.
Do pobrania plik pdf
Licencyjna, dostęp w sieci UTH oraz z komputerów domowych po uprzednim kontakcie z: bibl@uthrad.pl
EDUKATOR
Bibliografia zawartości wydawnictw w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Baza danych z zakresu m.in. pedagogiki, psychologii, socjologii, metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów, edukacji, literaturoznawstwa, językoznawstwa i bibliotekoznawstwa. Baza obejmuje opisy bibliograficzne: książek, fragmentów książek, artykułów z czasopism, recenzji książek, recenzji w czasopiśmie.
wolny dostęp
Elektronische Zeitschriftenbibliotheke
Bibliograficzno-abstraktowa baza, częściowo zawierająca pełne teksty artykułów, tworzona przez Bibliotekę Uniwersytecką w Ratyzbonie. Informacje można wyszukiwać po tytule, po dziedzinie lub przeglądać alfabetycznie. Przy każdym opisie znajduje się odpowiednia ikona, przypominająca sygnalizację świetlną, która informuje o trybie dostępu (zielona - wolny dostęp, pomarańczowa - otwarty dostęp do części tekstów, czerwona - dostęp po wykupieniu subskrypcji).
częściowo wolny dostęp
EMIS - The European Mathematical Information Service
Serwis Informacyjny EMIS zawiera pełne teksty pism R. Hamiltona i G. Riemanna, 50 czasopism matematycznych, materiały konferencyjne oraz wybrane monografie i konspekty wykładów.
wolny dostęp
Eur-Lex
Internetowa, wielojęzyczna, bezpłatna baza danych gromadząca akty prawne Unii Europejskiej, umożliwiająca bezpośredni dostęp do prawa Unii Europejskiej. Zawiera pełne wersje tekstowe Dziennika Urzędowego UE, teksty przepisów całego prawa wtórnego, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu oraz projekty aktów prawnych. Bazą EUR-Lex zarządza Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
wolny dostęp
Europeana
Wspólny punkt dostępu do zbioru bibliotek, archiwów i muzeów w całej Europie, który umożliwia użytkownikom znalezienie we własnym języku cyfrowych dzieł kultury udostępnionych przez uznane organizacje kulturalne w całej Unii Europejskiej.
wolny dostęp
EUROSTAT
Serwis tworzony przez Urząd Statystyczny Unii Europejskiej. Zawiera informacje na temat różnych aspektów życia gospodarczego i społecznego Unii Europejskiej: dane statystyczne, raporty i opracowania. Baza zawiera publikacje i dane prezentowane są w języku angielskim, francuskim lub niemieckim; pochodzące od decydentów UE, państw członkowskich, władz lokalnych oraz od środowisk biznesowych. Serwis jest udostępniany przez wydawcę bezpłatnie.
wolny dostęp
Fizyka dla szkół wyższych
darmowy podręcznik akademicki do fizyki ogólnej. To polska adaptacja nowoczesnego podręcznika „University Physics” opracowanego przez OpenStax, fundację non profit działającą przy Uniwersytecie Rice w Houston, w Stanach Zjednoczonych. Trzytomowe wydawnictwo można za darmo pobrać jako plik PDF oraz korzystać z niego online na stronie internetowej OpenStax PL..
wolny dostęp
Google Scholar
Specjalistyczna wyszukiwarka internetowa amerykańskiej firmy Google Inc. służąca do przeszukiwania bazy danych zawierających różnorodne publikacje naukowe z wielu dziedzin wiedzy.
wolny dostęp
Hindawi
Publikuje recenzowane, czasopisma otwartego dostępu w dziedzinach takich jak medycyna, nauki ścisłe czy też nauki o społeczeństwie.
wolny dostęp
INFONA
Portal komunikacji naukowej stworzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. W serwisie dostępne są czasopisma i książki wydawnictw: Elsevier i Springer zakupione w ramach licencji krajowej oraz otwarte zasoby polskie.
częściowo wolny dostęp
Inforlex.pl
Podatki
Rachunkowość
Prawo
Od 12 lat codziennie aktualizowana BAZA WIEDZY z zakresu podatków, rachunkowości, prawa pracy i ubezpieczeń wraz z precyzyjną wyszukiwarką i licznymi powiązaniami między dokumentami gwarantującymi szybki i pełny dostęp do informacji. Telefoniczne porady, newslettery oraz funkcjonalność INFORorganizera to sprawdzone rozwiązania aktualnych problemów. Wideoszkolenia, e-poradniki, kompleksowe opracowania oraz specjalistyczne czasopisma zapewniają profesjonalne przygotowanie do zmian wszystkich księgowych, kadrowych i kadrę zarządzającą.
po zalogowaniu się
INIS - International Nuclear Information System
Baza danych nt. energii nuklearnej, inżynierii nuklearnej, materiałów promieniotwórczych, bezpieczeństwa atomowego, fizyki i chemii nuklearnej, zastosowań energii nuklearnej, ochrony środowiska.
wolny dostęp
Internetowy System Aktów Prawnych
Zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.
wolny dostęp
LEX
Wolters Kluwer
Zawiera teksty aktów prawnych (m.in. z Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego) oraz wykładnię prawną w postaci orzecznictwa sądów i administracji, piśmiennictwa prawniczego i pism urzędowych.
Baza obejmuje również moduły tematyczne: Informator Prawno-Gospodarczy (zawiera ogłoszenia m.in. z Monitora Polskiego "B"), Komentarze, Polska Bibliografia Prawnicza, Prawo Europejskie i Prawo Miejscowe. LEX OMEGA w wersji on-line jest aktualizowany codziennie.
Licencyjna, dostęp w sieci UTH
Nature
Jedno z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych na świecie, opisuje odkrycia i najnowsze badania z nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, ścisłych i ekonomicznych. Biblioteka Główna uzyskała bezpłatny dostęp do wersji elektronicznej Nature w ramach zasobów licencyjnych Wirtualnej Biblioteki Nauki. Licencja krajowa Nature pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych.
Licencyjna, dostęp w sieci UTH
OPEN KNOWLEDGE MAPS
Tworzy automatycznie mapę wiedzy dla dowolnego terminu wyszukiwawczego. System prezentuje użytkownikom główne obszary w danej dyscyplinie oraz przybliża najważniejsze publikacje każdej z nich. Umożliwia także odczyt pełnotekstowych artykułów z prezentowanego przeglądu literatury, przy użyciu tego samego interfejsu, o ile są one dostępne w modelu open access. W czasie powstawania artykułu system uwzględniał publikacje z bazy Public Library of Science (PLOS) i pracowano nad połączeniem go z Directory of Open Acces Journals (DOAJ) i serwisem PubMed.
wolny dostęp
Organizacje pozarządowe
Baza faktograficzna o polskich organizacjach pozarządowych i inicjatywach obywatelskich oraz instytucjach szczebla rządowego i samorządowego i wybranych organizacjach zagranicznych.
wolny dostęp
PEDAGOG (1990-)
Baza danych opracowana w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Opolskiego, zawiera opisy bibliograficzne książek, artykułów, przepisów prawnych z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz dyscyplin pokrewnych. Zbiór obejmuje literaturę polską od 1990 roku (aktualizacja bieżąca). Tematyka: opieka społeczna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika specjalna, pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika zdrowia, praca socjalna, prawa człowieka i dziecka, prawo, profilaktyka i terapia uzależnień, problemy rodziny, rehabilitacja niepełnosprawnych, wychowanie przedszkolne.
wolny dostęp
POL-on
Zintegrowany system informacji o szkolnictwie wyższym, który wspiera pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów.
Gromadzi dane o wszystkich polskich jednostkach naukowych, do których publiczny dostęp wynika z ustaw i rozporządzeń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (rejestry szkół wyższych, informacje o kierunkach i profilach kształcenia, zagregowane dane liczbowe dotyczące studentów, pracowników naukowych i wiele innych). W systemie dostępna jest również baza publikacji naukowych oraz wskaźniki ewaluacji szkół wyższych. Składa się z 21 modułów wyodrębnionych na podstawie obszarów tematycznych.
wolny dostęp
Portal Nauka Polska (OPI)
Najstarsza baza danych Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI), prowadzona od 1990 roku, a od 1999 r. udostępniana bezpłatnie w sieci internetowej. W bazie można znaleźć informacje o:
 • Instytucjach – instytucje naukowe i badawczo-rozwojowe (państwowe i prywatne uczelnie, jednostki Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze); instytucje i organizacje wspomagające naukę (archiwa, biblioteki, muzea); organy administracji centralnej oraz instytucje i organizacje pozarządowe odpowiadające za kształt polityki naukowej państwa; towarzystwa; stowarzyszenia naukowe i fundacje działające na rzecz nauki.
 • Ludziach nauki – Polacy (posiadający co najmniej stopień doktora); uczeni polscy za granicą; obcokrajowcy pracujący w polskich placówkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz będący członkami Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, a także promotorami i recenzentami polskich prac badawczych.
 • Pracach naukowo-badawczych (system SYNABA) – prace naukowe i badawczo-rozwojowe; prace doktorskie i habilitacyjne.
 • Konferencjach naukowych, targach i wystawach – imprezy organizowane przez polskie instytucje związane z nauką.
 • Projektach archiwalnych – projekty badawcze własne i promotorskie, rozwojowe, zamawiane i celowe.
wolny dostęp
Przewodnik Bibliograficzny
Baza bibliograficzna Biblioteki Narodowej, rejestrująca wszystkie książki wydane w Polsce począwszy od 1973 r. Zawiera blisko 700 tys. rekordów.
wolny dostęp
PSJD
Polish Scientific Journals Database rejestruje artykuły z polskich czasopism naukowych z dziedziny nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.
wolny dostęp
Psychologia
publikacja wydana na licencji CC BY 4.0 przygotowana przez OpenStax Poland we współpracy z wykładowcami z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. „Psychologia” to polska adaptacja „Psychology 2e”, podręcznika wydanego wiosną 2020 r. przez OpenStax US. Możecie ją bezpłatnie pobrać w pliku PDF lub korzystać online stronie internetowej OpenStax PL.
wolny dostęp
Science
Czasopismo Science jest jednym z najważniejszych źródeł informacji o najnowszych badaniach naukowych. Publikuje informacje o szczególnie doniosłych odkryciach w dziedzinie nauk przyrodniczych.
Biblioteka Główna uzyskała dostęp do wersji elektronicznej Science w ramach zasobów licencyjnych Wirtualnej Biblioteki Nauki.
Licencja krajowa Science pozwala na dostęp na serwerze wydawcy:
 • do pełnych tekstów artykułów opublikowanych od 1997 r.,
 • do pełnych tekstów artykułów cytowanych w Science, a opublikowanych w innych czasopismach naukowych znajdujących się na tym samym serwerze (ok. 760 czasopism).
Licencyjna, dostęp w sieci UTH
Science Direct (Elsevier)
Elsevier jest światowym liderem w zakresie udostępniania informacji naukowych w dziedzinach takich jak medycyna, nauki ścisłe, nauki o życiu czy też nauki o społeczeństwie.
Licencyjna, dostęp w sieci UTH *
SciTech Connect
Zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 300 tysięcy raportów Departamentu Energii oraz ponad 2,5 miliona cytowań m.in z czasopism, materiałów konferencyjnych, książek, dysertacji, opisów patentowych (od 1943 r.), multimediów, rekordów baz danych. Serwis obejmuje takie dziedziny jak: chemia, fizyka, nauki o środowisku, geologia, inżynieria, matematyka, informatyka.
wolny dostęp
Scopus
Baza wielodziedzinowa (wydawcy Elsevier) o charakterze abstraktowo-referencyjnym. Indeksuje blisko 20000 tytułów recenzowanych czasopism naukowych ponad 5000 międzynarodowych wydawców, a także materiały konferencyjne i serie wydawnicze z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych, społecznych i humanistycznych.
Licencyjna, dostęp w sieci UTH *
Springer
Zbiór pełnotekstowych czasopism elektronicznych wydawnictwa Springer oraz wydawnictwa Kluwer Academic Publishers, które zostały przejęte przez Springera. Kolekcja zawiera czasopisma z następujących dziedzin: medycyna i nauki biomedyczne, nauki przyrodnicze, inżynieryjne, informatyka, chemia, ochrona środowiska oraz nauki społeczne i humanistyczne.
Licencyjna, dostęp w sieci UTH *
SYNAB
Ogólnodostępna baza zamieszczająca opisy prac naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz ekspertyz naukowych wykonanych w polskich jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych. Baza jest tworzona i udostępniana przez Ośrodek Przetwarzania Informacji. .
wolny dostęp
Tez-MeSH
Baza Tez-MeSH dostępna przez Główną Bibliotekę Lekarską w Warszawie jest polską wersją amerykańskiego tezaurusa Medical Subject Headings (MeSH), prowadzonego w National Library of Medicine (NLM),USA. Medical Subject Headings to język informacyjno-wyszukiwawczy najbardziej znanego i uznanego przez środowiska medyczne światowego systemu MEDLARS/Medline. Baza Tez-MeSH zawiera terminologię angielską i polską z zakresu medycyny, nauk pokrewnych i organizacji ochrony zdrowia.
Licencyjna, dostęp w sieci UTH
Web of Science
Pakiet baz bibliograficzno-abstraktowych, tworzonych przez Thomson Reuters Corporation, obejmujących wiele dziedzin nauki.
Licencyjna, dostęp w sieci UTH*
Wiley Online Library
Serwis oferuje artykuły z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku.
Dostęp do poziomu pełnego tekstu artykułów części czasopism zawartych w bazie otrzymujemy od roku 2012 dzięki ogólnokrajowej licencji w całości finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zarządzanej przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM). Licencja krajowa obejmuje aktualizowany corocznie zbiór czasopism. Roczniki z okresu licencji będą także archiwizowane na serwerze w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji akademickich w kraju.
Licencyjna, dostęp w sieci UTH*
Wirtualna Biblioteka Inżyniera
Niekomercyjny internetowy portal branżowy udostępniający informacje w postaci opracowań, referatów i innych publikacji przekazanych nieodpłatnie przez autorów dla środowiska inżynierskiego.
wolny dostęp

* Zdalny dostęp do zasobów spoza sieci uczelnianej

Wirtualna Biblioteka Nauki umożliwia zdalny dostęp do zasobów cyfrowych licencji krajowej spoza sieci akademickiej poprzez założenie indywidualnego konta na serwerach poszczególnych wydawców:

https://wbn.icm.edu.pl/konta-osobiste-uzytkownikow/