Biblioteka Główna

Darczyńcy i sponsorzy

Szanowni Państwo 

Osoby, które pragną przekazać do Biblioteki książki, czasopisma lub inne druki proszone są o kontakt z Panią kierownik Oddziału Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów mgr Agnieszką Kazana tel. +48 48 361 7901 e-mail: agnieszka.kazana@uthrad.pl 

Dary przyjmowane są od osób prywatnych, instytucji i stowarzyszeń lub innych darczyńców. 

Darczyńcom i sponsorom w zamian za udzieloną pomoc finansową lub rzeczową oferujemy w zależności od wartości udzielonego wsparcia: 

 • pakiet usług reklamowo-promocyjnych, 
 • zwiedzanie gmachu Biblioteki, 
 • udostępnienie pomieszczeń na zorganizowanie spotkania, koncertu, eventu branżowego/artystycznego, prezentacji, konferencji itp., 
 • udostępnienie przestrzeni Biblioteki na zorganizowanie wystawy, spotkania, sesji zdjęciowej. 

Zachęcamy również Państwa do bezinteresownego finansowego wsparcia działalności Biblioteki Uniwersyteckiej  

Prosimy o kontakt z sekretariatem Biblioteki Uniwersyteckiej tel. 48 361 7900 e-mail: bibl@uthrad.pl 

Prosimy o przygotowanie informacji na temat ofiarowanych materiałów: ich ilości, tematyki, stanu zachowania. Będziemy również wdzięczni za przygotowanie spisu szczegółowego, zawierającego autora, tytuł, miejsce i rok wydania publikacji. 

Biblioteka zastrzega sobie prawo dokonania selekcji otrzymanych darów oraz przekazania ich innym bibliotekom. Podstawą selekcji materiałów są kryteria określone w zasadach zarządzania zasobami, w tym przyjętej w bibliotece polityce gromadzenia. Należą do nich: 

 • niezgodność tematyki z profilem gromadzenia zbiorów, 
 • niska wartość naukowa i dydaktyczna, 
 • nieaktualne treści dokumentów, 
 • mało znany język publikacji, 
 • liczba posiadanych egzemplarzy danego tytułu, 
 • zły stan fizyczny publikacji, w tym jej niekompletność. 

Dziękujemy wszystkim osobom prywatnym, firmom i instytucjom, które dotychczas wsparły działalność Biblioteki Uniwersyteckiej URad. 

Szczególne podziękowania kierujemy do darczyńców, którzy wzbogacili księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej: 

 • władz Wydziału Prawa i Administracji: Szanownej Pani Dziekan dr hab. Joanny Smarż, prof. UTH Rad. i Szanownego Pana Prodziekana dr Pawła Świtala, 
 • władz Wydziału Ekonomii i Finansów – Szanownej Pani Dziekan dr hab. Marzanny Lament, 
 • Szanownego Pana dr hab. n. med. Andrzeja Krupienicza, prof. UTH Rad. 
 • Szanownego Pana dr n. med. Roberta Wiraszki, onkologa klinicznego 
 • Biblioteki Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
 • Szanownej Pani lek. med. Marii Maćkowiak
 • Szanownej Pani Krystyny Białek, byłej Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia imienia Oskara Kolberga w Radomiu
 • Szanownej Pani dr inż. Hanny Kochanek, Wydział Mechaniczny
 • Szanownej Pani dr hab. Małgorzacie Lotko, Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa
 • dr Stanisławowi Ośko, wieloletniemu wykładowcy naszej Uczelni
 • Panu Anatolowi Noskowiczowi, wykładowcy Politechniki Warszawskiej

Każdy dar podarowany Bibliotece, jest przyjmowany z wdzięcznością. Wzbogaca on Bibliotekę uniwersytecką i podnosi wartość jej zbiorów a także wspiera zakres potencjalnych badań naukowych. 

Szczególne podziękowania kierujemy również do sponsorów: 

 • firmy Gabec s.c. J.P. Kotkowscy-Pana Piotra i Pana Pawła Kotkowskich za wsparcie finansowe, dzięki któremu mogliśmy zrealizować inicjatywę związaną z nadaniem imienia Stanisława Zielińskiego Czytelni Książek i Czasopism mieszczącej się w Bibliotece Głównej  UTH w Radomiu