Biblioteka Główna

Misja Biblioteki

Biblioteka Uniwersytecka jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych, pełniąc tym samym funkcję ogólnodostępnej biblioteki naukowej.

Misją Biblioteki jest tworzenie warsztatu naukowo-badawczego i edukacyjnego zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami kadry naukowo-dydaktycznej i studentów naszej Uczelni oraz otoczenia społeczno-gospodarczego. Jako podstawa systemu biblioteczno-informacyjnego realizuje przewidziane w swoim statucie działania, wspiera i realizuje zadania dydaktyczne, promuje naukę oraz uczestniczy w realizacji misji Uczelni. Realizując swoje zadania, Biblioteka dąży do zapewnienia jak najwyższego i spełniającego profesjonalne standardy poziomu usług.

Swoją misję Biblioteka realizuje poprzez:

  • organizowanie warsztatu naukowego i dydaktycznego zgodnego z potrzebami dyscyplin naukowych i kierunkami studiów obecnymi na Uczelni;
  • zapewnienie dostępu do zbiorów własnych oraz do najnowszych krajowych i światowych źródeł informacji naukowej;
  • rozwijanie i unowocześnianie usług zgodnie z potrzebami Uczelni;
  • dokumentowanie dorobku naukowego pracowników Uczelni;
  • dbanie o stały rozwój zawodowy pracowników Biblioteki oraz podwyższanie ich kwalifikacji zawodowych w celu zapewnienia najwyższego poziomu usług bibliotecznych;
  • szkolenie użytkowników w celu wykształcenia w nich umiejętności korzystania z zasobów własnych Biblioteki oraz w zakresie wyszukiwania i wykorzystywania różnych źródeł informacji naukowo-technicznej;
  • ułatwienie użytkownikom z niepełnosprawnościami dostępu do zbiorów Biblioteki poprzez umożliwienie wykorzystania specjalistycznego sprzętu przy wsparciu wykwalifikowanych pracowników;
  • promocję i popularyzację Biblioteki – jej zbiorów, zasobów i usług w środowisku akademickim;
  • udział w różnego rodzaju projektach.

Biblioteka pragnie rozwijać się tak, by pełnić w Uczelni rolę centrum edukacji, informacji i kultury stosujące najnowocześniejsze formy realizacji przekazu wiedzy i harmonijnie łączącego zadania biblioteki tradycyjnej i elektronicznej, czyli biblioteki hybrydowej.

Biblioteka Uniwersytecka URad. jest otwarta na współpracę ze środowiskiem nauki, kultury, oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym. W tym celu inicjuje oraz realizuje działania wspomagające budowanie społeczeństwa wiedzy.