Biblioteka Główna

Narzędzia i Serwisy dla naukowców

Identyfikator naukowca:

ORCID The Open Researcher and Contributor ID – unikalny 16-cyfrowy numer, służący do łatwiejszej identyfikacji badacza w globalnej przestrzeni naukowej, chroniący jego unikatową tożsamość naukową. Inicjatywa ta, od początku swojego istnienia, miała charakter otwarty, interdyscyplinarny i zakładała międzynarodowy zasięg przedsięwzięcia.

Za pomocą identyfikatora ORCID badacz ma możliwość powiązania w jeden rekord własnych prac, bez względu na zamieszczoną w nich afiliację, inną formę imienia lub nazwiska (np. u kobiet występuje często zmiana nazwiska w przypadku zamążpójścia; wątpliwości pojawiają się też przy podawaniu drugich i kolejnych imion bądź ich inicjałów), czy błąd w zapisie danych.

 Numer ORCID umożliwia dotarcie do kompletnego zestawu publikacji autora, może mieć zatem zastosowanie w uczelnianych i krajowych bazach bibliograficznych, rankingach bibliometrycznych, w systemach zarządzania dorobkiem pracowników, przy składaniu wniosków grantowych, manuskryptów, opracowywaniu patentów. Ułatwia również postępowanie identyfikacyjne w przypadkach plagiatów i dochodzeniu praw autorskich. ORCID, dzięki funkcjom automatycznego raportowania, stanowi pomoc dla instytucji naukowych, chcących obserwować aktywność naukową badaczy, generować sprawozdania, zarządzać informacjami na profilach uczelni. Również instytucje wydawnicze są w stanie w prosty sposób dokonać identyfikacji autora z pomocą numeru ORCID, otrzymując elektroniczne CV badacza: adres, historię zatrudnienia, powiązania naukowe, współpracę przy projektach.

W celu założenia własnego profilu należy:

 1. Wejść na stronę orcid.org.
 2. Wypełnić podane pola.
 3. W ustawieniach widoczności (visibility settings) zaznaczyć opcję everyone.
 4. Potwierdzić tożsamość klikając link aktywacyjny otrzymany na adres e-mail podany podczas rejestracji.

Po przeprowadzeniu powyższej procedury nasze konto jest aktywne. Profil należy uzupełnić o swoje miejsce zatrudnienia (afiliacja) oraz publikacje; dodatkowo można wprowadzić informacje o wykształceniu lub udziale w projektach oraz grantach.

Film instruktażowy – Jak założyć konto w serwisie ORCID

Film instruktażowy – Jak powiązać publikacje z bazy Scopus z identyfikatorem ORCID

Jak powiązać publikacje z bazy Web of Science z identyfikatorem ORCID:

 1. Do powiązania publikacji z bazy Web of Science z identyfikatorem ORCID niezbędne jest posiadanie zaktualizowanego identyfikatora ResearcherID (zakładka poniżej).
 2. W zakładce Works wybieramy +Add works, a następnie komendę Search & link.
 3. Na liście Link Works wybieramy ResearcherID oraz logujemy się w serwisie.
 4. Autoryzujemy i potwierdzamy połączenie ResearcherID z identyfikatorem ORCID.
 5. Od teraz możliwa jest wymiana danych osobowych (Profile data) oraz przypisanie publikacji z ResearcherID do ORCID i vice versa (Send ResearcherID publications to my ORCID account oraz Retrieve ORCID publications into my ResearcherID account). 

Jak autoryzować numer ORCID w systemie POL-on ?

Numer ORCID jest wykorzystywany do jednoznacznej identyfikacji autorów w systemach POL-on i PBN. W celu autoryzacji ORCID w tych systemach, konieczne jest założenie przez autora indywidualnego konta w PBN oraz połączenie go z numerem ORCID oraz kontem w POL-on.

 Film instruktażowy – Jak powiązać ORCID z PBN i POL-on

Publons to nowe środowisko, w którym można korzystać z ulepszonego ResearcherID, dodawać swoje publikacje, śledzić cytowania i zarządzać nimi w Web of Science. Rozwiązuje problem określenia tożsamości autora, pozwala także upewnić się, że wszystkie prace konkretnego twórcy zostały uwzględnione np. podczas ewaluacji. Umożliwia w szybki sposób sporządzić raport cytowań dla konkretnej osoby. Można również eksportować publikacje z serwisu Publons do ORCID.

Osoby, które wcześniej miały założone konto w ResearcherID, korzystają z tych samych danych do logowania.

W celu założenia własnego profilu należy:

 • wejść na stronę researcherid.com,
 • wybrać opcję „JOIN PUBLONS NOW”, wypełnić formularz rejestracyjny i zatwierdzić klikając na „Submit”,
 • na podany adres e-mail zostanie wysłana informacja, w której znajdować się będzie link aktywacyjny, należy przejść do podanej strony, wypełnić formularz i zatwierdzić klikając na „Submit Registration”,
 • otworzy się nowe okno, w celu dokończenia rejestracji należy zaakceptować licencję.

Powiązanie publikacji z profilem autora

Etap 1.

Etap 2.

 

Nowe prace należy każdorazowo przypisać do własnego profilu.

Eksport publikacji do ORCID

W serwisie INFONA dostępne są czasopisma i książki wydawnictw: Elsevier i Springer zakupione w ramach licencji krajowej oraz otwarte zasoby polskie.

Dla instytucji naukowych INFONA może być przestrzenią do prezentowania rezultatów prac badawczych oraz udostępniania materiałów edukacyjnych. Naukowcy mogą prezentować w serwisie publikacje, wykłady w postaci wideo, materiały edukacyjne, rozprawy doktorskie, udostępniając je środowisku akademickiemu w Polsce i na świecie. Serwis ułatwia także współpracę, wymianę wiedzy, opinii i doświadczeń w środowisku naukowym.

Serwis umożliwia:

 • tworzenie profilu naukowca
 • łatwe wyszukiwanie badaczy zajmujących się daną dziedziną
 • samodzielne deponowanie treści
 • tworzenie grup roboczych
 • dzielenie się treściami.

Serwis ułatwia badaczom pracę z publikacjami przez:

 • mechanizm wyszukiwania wzbogacony o podpowiedzi słów kluczowych
 • tworzenie list publikacji “do przeczytania”
 • ułatwienia w deponowaniu publikacji, w trakcie którego system rozpoznaje dziedzinę nauki i automatycznie klasyfikuje artykuł, rozpoznaje język i uzupełnia metadane artykułu, podpowiada słowa kluczowe
 • Wirtualne Laboratorium Transkrypcji umożliwiające sprowadzanie zeskanowanych publikacji do postaci tekstowej.

ResearcherID to:

 1. profil autora, który pozwala na prezentację:
 • publikacji,
 • wskaźnika cytowań,
 • indeksu Hirscha,
 • sieci cytowań,
 • zakresu współpracy,
 • i innych informacji o autorze,
 1. internetowa platforma – miejsce, gdzie autor może:
 • gromadzić,
 • zarządzać,
 • dzielić się swoimi publikacjami i informacjami na temat swojej działalności naukowej,

W celu założenia własnego profilu należy:

 • wejść na stronę http://www.researcherid.com/,
 • wybrać opcję „Join New It’s Free”, wypełnić formularz rejestracyjny i zatwierdzić klikając na „Submit”,
 • na podany adres e-mail zostanie wysłana informacja, w której znajdować się będzie link aktywacyjny, należy przejść do podanej strony, wypełnić formularz i zatwierdzić klikając na „Submit Registration”,
 • otworzy się nowe okno, w celu dokończenia rejestracji należy zaakceptować licencję,
 • w nowym oknie pojawia się numer ResearcherID.

Powiązanie publikacji znajdujących się w bazie Web of Science z profilem autora

W celu powiązania publikacji z profilem autora (ResearcherID) należy:

 • będąc zalogowanym na profilu ResearcherID dodać publikacje do swojej listy używając przycisku „Add” w menu „My Publications” z lewej lub „Add Publications” z prawej strony ekranu,
 • wybrać „Opcję 1.”, a następnie „Search Web of Science”,
 • w polu wyszukiwawczym automatycznie pojawi się nazwisko i inicjał imienia, należy kliknąć „Search”,
 • na wyświetlonej liście zaznaczyć swoje publikacje i zatwierdzić używając przycisku „Add”,

lub

 • wejść do bazy Web of Science (http://apps.webofknowledge.com),
 • odnaleźć swoją publikację,
 • przejść do pełnego opisu (rozwinąć opis),
 • rozwinąć menu „Save to EndNote online” wybrać opcję “Save to ResearcherID”,
 • potwierdzić autorstwo publikacji,
 • zalogować się używając loginu i hasła do ResearcherID.

Nowe prace należy każdorazowo przypisać do własnego numeru ResearcherID.

Profil ResearcherID jest zintegrowany z menedżerem bibliografii ENDNOTE basic. Lista publikacji z profilu ResearcherID jest automatycznie importowana do menedżera ENDNOTE.