Biblioteka Główna

Normy i patenty

Informacja normalizacyjna

Czynny w godzinach:
Pon. – pt. 9.00-19.00
Sob. – 9.00-14.30
w budynku Biblioteki Głównej przy ul. Chrobrego 33. 

Elektroniczny Punkt Informacji Normalizacyjnej UTH Radom jest autoryzowany przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN).

Udostępniane na miejscu są następujące zbiory:

 • Polskie Normy (PN), aktualne w formie elektronicznej pełnotekstowej dostępne tylko z terminali EPIN w Czytelni Zbiorów Specjalnych
 • Polskie Normy, ISO, IEC – archiwalne w formie papierowej
 • Normy Branżowe w formie papierowej
 • Inne dokumenty normalizacyjne tj. raporty techniczne ISO i IEC, przewodniki ISO i IEC
 • miesięcznik Wiadomości PKN. Normalizacja, w wersji papierowej do 2011 r.
 • informatory i inne materiały dotyczące normalizacji

Elektroniczny Punkt Informacji Normalizacyjnej nie prowadzi sprzedaży norm!

KONTAKT:
e-mail: epin@uthrad.pl
tel. (048) 361 79 08

Polecamy bezpłatne szkolenia z zakresu podstawowych informacji o normalizacji Normy wokół nas znajdujące się na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
http://wiedza.pkn.pl/web/szkolenia/start

Elektroniczny Punkt Informacji Normalizacyjnej UTH Radom otrzymał Świadectwo Stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI (plik pdf) zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001:2007 w 2009 roku. Audyty Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbywają się corocznie, dzięki czemu, EPIN UTH Radom otrzymuje kompletny i aktualny zbiór Polskich Norm (PN) i dokumentów normalizacyjnych PKN w formie elektronicznej (pliki w formacie pdf), z nowym znakiem wodnym.

Dostęp do norm możliwy jest na 12 stanowiskach w EPiN.

Zgodnie z umową o współpracy ze szkołą wyższą zawartą przez Rektora Politechniki Radomskiej – prof. dr hab. inż. Mirosława Lufta i Prezesa PKN – dr inż. Tomasza Schweitzera w dniu 16 grudnia 2009 roku dla pracowników i studentów UTH istnieje możliwość wykonania w uzasadnionych przypadkach wydruku fragmentów norm elektronicznych (tabele, wykresy, schematy) na potrzeby dydaktyczne/naukowe.

Prawa autorskie do Polskich Norm:
Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169 poz. 1386 z późn. zm.) Polskie Normy są chronione prawem autorskim jak utwory literackie, a autorskie prawa majątkowe do nich przysługują Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (PKN). Wydawanie i rozpowszechnianie na dowolnym nośniku (papierowym lub elektronicznym) Polskich Norm wymaga uzyskania zgody PKN na taką działalność. Polskie Normy i inne produkty normalizacyjne posiadają oznakowanie w postaci hologramu lub znaku wodnego. Publikowanie dokumentów nie posiadających oznakowania PKN jest niezgodne z aktualnym stanem prawnym, a informacje zawarte w takich dokumentach mogą być niekompletne lub nieaktualne.

 • Polski Komitet Normalizacyjny
 • Oznaczenie CE
 • Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna – International Electrotechnical Commision
 • Europejski Komitet Normalizacyjny – European Committee for Standardization
 • Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych – European Telecommunications Standards Institute
 • British Standards Institution
 • Amerykański Instytut Normalizacji – American National Standards Institute
 • Polskie Centrum Akredytacji
 • Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna – International Organization for Standardization
 • Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny – International Telecommunication Union
 • Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki – European Committee for Electrotechnical  Standardization
 • Niemiecki Instytut Normalizacyjny – Deutsches Institut für Normung e. V.
 • Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów – ASTM International

Informacja patentowa

Czynny w godzinach:
Pon. – pt. 9.00-19.00
Sob. – 9.00-14.30
w budynku Biblioteki Głównej przy ul. Chrobrego 33. 

Biblioteka Główna UTH świadczy usługi informacyjne wszystkim zainteresowanym informacją patentową. Oferuje dostęp online do Urzędu Patentowego RP.
Gromadzi piśmiennictwo patentowe:

Jak opatentować wynalazek lub zgłosić wzór użytkowy? – informacje na stronie UPRP

Bazy patentowe krajowe i światowe:

Jak dokonać zgłoszenia znaku towarowego – informacje na stronie UPRP

 • Urząd Patentowy RP – Przedmioty ochrony
 • CTM – ONLINE – wyszukiwanie proste – wspólnotowe znaki towarowe – OHIM/OAMI
 • ROMARIN – międzynarodowe znaki towarowe – bazy danych WIPO – wszystkie rejestracje znaków pod rządami Porozumienia Madryckiego i Protokołu

Rzecznicy patentowi
Polska Izba Rzeczników Patentowych
rzecznikpatentowy.org.pl – strona Polskiej Izby Rzeczników Patentowych , zawiera m.in. adresy kancelarii rzecznikowskich.

Kontakt do Rzecznika patentowego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu :

ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
Telefon: 0048 48 361 70 54
e-mail: rzecznikpatentowy@uthrad.pl